Suche
A  B  D  G  H  L  M  R  S  T  U  
thumb Spielhaus - Franz Hohler & René Quellet

thumb Die sechs Kummerbuben (1967)

thumb Hans Heinz Moser
09.05.1936 -
05.04.2017
thumb Lukas Ammann
29.09.1912 -
03.05.2017
thumb Walter Thurnherr
11.07.1963

Verschiedenethumb Johann Caspar Lavater
Zürcher Philosoph und Schriftsteller, reformierter Pfarrer
15.11.1741 - 02.01.1801